Budskap

Integritetspolicy

Beskrivning

1   INLEDNING

Bokh Sverige AB (”Arens”) värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är därför viktigt för oss att du förstår hur vi behandlar dina personuppgifter.

Denna integritetspolicy syftar till att du ska få information om hur Arens hanterar personuppgifter och för att du ska känna dig trygg med att behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen och övrig tillämplig personuppgiftslagstiftning. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Arens använder sig även av cookies på vår hemsida. För mer information om vår användning av cookies, se vår cookiepolicy .

2   VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG?

Bokh Sverige AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som omfattas av denna policy om inte annat anges. 

Nedan finner du Arens kontaktuppgifter:

Bokh Sverige AB
Kungsgatan 57 E
753 21 Uppsala

Org. nr. 559218-8246

Vid frågor om Arens behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@arens.se .

3   PERSONUPPGIFTER, ÄNDAMÅL, RÄTTSLIG GRUND OCH LAGRINGSTID

3.1  OM DU ÄR KUND HOS ARENS

När du är i begrepp att bli kund till Arens så lämnar du vissa uppgifter till oss. Utöver namn, adress, telefonnummer och mejladress behandlar vi uppgifter om dina val och preferenser när det kommer till design för att vi ska kunna planera och räkna på arbetet, ta fram en offert och kunna kontakta dig. Uppgifterna behandlas för att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig eller på begäran av dig innan avtalet ingås. Om det av någon anledning blir så att vi inte ingår avtal kommer vi att radera dina uppgifter.

När vi väl kommit överens och börjar inleda arbetet kommer vi, utöver uppgifterna som anges ovan, även att samla in och behandla ditt personnummer, uppgifter om kostnader och fakturering samt övriga uppgifter (såsom material, val av beslag, etc.) hänförliga till arbetet. För det fall att dessa uppgifter inte lämnas, kan vi inte fullgöra avtalet med dig. Uppgifterna behandlas för att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig samt för att vi har en rättslig skyldighet (av bl.a. bokföringsskäl) att spara dessa uppgifter. Uppgifterna sparas så länge som ditt köp omfattas av garantin, vilket följer av våra avtalsåtaganden, och så länge vi har en rättslig skyldighet att spara uppgifterna.

Om vår kund är en näringsidkare och du företräder kunden behandlas ditt namn och dina kontaktuppgifter för ändamålet att Arens ska kunna administrera sina avtalsåtaganden och i övrigt kunna utöva sina rättigheter och skyldigheter under avtalet. Behandlingen utförs med en intresseavvägning som laglig grund, där Arens berättigade intresse är att kunna utöva sina rättigheter och skyldigheter under avtalet och i övrigt administrera förhållandet med det bolag du företräder.

Arens kan också komma att spara dina personuppgifter under längre tid om det är nödvändigt för uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag, eller för att Arens ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

3.2  OM DU ÄR KONTAKTPERSON HOS EN LEVERANTÖR ELLER SAMARBETSPARTNER TILL ARENS

Arens behandlar ditt namn, titel och kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer) för ändamålet att Arens ska kunna administrera sina avtalsåtaganden och i övrigt för att kunna utöva sina rättigheter och skyldigheter under avtalen eller i relationen med det bolag du företräder. För det fall att dessa uppgifter inte lämnas, kan avtalet inte fullgöras eller relationen inte bibehållas på ett effektivt sätt. Behandlingen utförs med en intresseavvägning som laglig grund, där Arens berättigade intresse är att kunna utöva sina rättigheter och skyldigheter under avtalet och i övrigt administrera förhållandet med det bolag du företräder.

Ditt namn och kontaktuppgifter sparas under den tid som vårt avtalsförhållande fortgår eller vi i övrigt har behov av uppgiften för något förhållande som hänger samman med vårt avtalsförhållande eller relation med det bolag du företräder. Därefter kommer uppgifterna gallras inom ca en månad. För det fall att din anställning hos det bolag du företräder upphör eller du i övrigt upphör att vara kontaktperson kommer vi att ta bort dina uppgifter efter att vi har blivit meddelade om detta.  

Dina uppgifter (t.ex. ditt namn) kan förekomma i avtal, korrespondens eller annan dokumentation avseende Arens förhållande till det bolag du företräder och som Arens behöver spara av kommersiella, affärsmässiga eller juridiska skäl. Uppgifterna sparas med stöd av en intresseavvägning, där Arens berättigade intresse är att spara information och dokumentation som är av kommersiell, affärsmässig eller juridisk betydelse för Arens verksamhet. I den mån Arens behöver spara denna dokumentation för ovan angivna ändamål kommer inte personuppgifterna att raderas under denna tid.  

Arens kan också komma att spara dina personuppgifter under längre tid om det är nödvändigt för uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag, eller för att Arens ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

3.3  OM ARENS ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER

Om du figurerar i Arens publiceringar på sociala medier

Arens använder sociala medier, såsom Instagram och Pinterest, som en marknadsföringskanal mot intressenter. Arens egna publiceringar innehåller som huvudregel inte några personuppgifter, men om så sker har vi inhämtat berörd persons samtycke.

Om ditt namn eller ett foto föreställande dig har publicerats i våra sociala medier har du alltid rätt att begära att du ska bli borttagen genom att kontakta Arens. 

Om du följer, kommenterar, ”gillar” och i övrigt interagerar med Arens på sociala medier

Om du följer, ”gillar”, skriver en kommentar, ”pinnar” eller annars kommunicerar på Arens sidor i sociala medier så kan ditt namn, eventuell profilbild och din eventuella kommentar visas på Arens sociala medier-konto. Detta medför att vi, Arens, behandlar de personuppgifter du delar med oss. Arens låter dessa uppgifter publiceras på Arens konton, och behandlar dessa personuppgifter i övrigt, med stöd av en intresseavvägning, där Arens intresse är att kunna interagera med de som är intresserade av våra produkter och tjänster, har åsikter om Arens eller som vill kontakta Arens genom sociala medier.

Vänligen notera att när du interagerar med oss i sociala medier behandlas även dina uppgifter av det företag som står bakom plattformen.

4   VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA UPPGIFTER MED?

Arens kan komma att överföra dina personuppgifter till leverantörer som tillhandahåller tjänster för Arens, såsom fakturering, montörer, transportföretag, leverantörer för t.ex. vitvaror och bänkskivor samt digital lagring. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter i samband med att de utför en tjänst för Arens. Arens vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Arens kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag. För det fall att hela eller delar av Arens verksamhet avyttras kan Arens komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

5   VAR BEHANDLAR VI DINA UPPGIFTER?

Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas inom EU/EES, men kan även komma att överföras till länder utanför EU/EES till leverantörer som för Arens räkning utför tjänster enligt punkt 4 ovan. Om Arens beslutar att använda sig av leverantörer som behandlar uppgifter utanför EU/EES så har Arens vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter genom att säkerställa att mottagaren av personuppgifterna har undertecknat adekvata standardavtalsklausuler som säkerställer att dina uppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen.

6   DINA RÄTTIGHETER

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot Arens. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se www.datainspektionen.se eller Dataskyddsförordningen, Avsnitt 3–5.

(a)   Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få svar på huruvida Arens behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.

(b)   Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Arens, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att begära att Arens överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, och som grundas på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part.

(c)   Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att Arens korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv.

(d)   Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att Arens raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för.

(e)   Rätt att göra invändningar mot Arens behandling av personuppgifter. Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot Arens behandling av dina personuppgifter.  

(f)    Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter. Du har rätt att begära en begränsning av Arens behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger Arens möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

(g)   Klagomål. Om du har klagomål avseende Arens behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Datainspektionen.

Om du vill framställa begäran om registerutdrag, rättelse, radering, invändning eller begränsning eller om du i övrigt har frågor om dina rättigheter vad gäller Arens behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta Arens på info@arens.se .

7   ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

Arens förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om sådana ändringar sker kommer detta att aviseras på hemsidan eller på annat sätt som Arens finner lämpligt.


0
Handla 1 000 kr eller mer för att få fri SE frakt
Din varukorg är tom!

Det verkar som att du inte har lagt till några produkter i din varukorg än.

Visa produkter